Защита на личните данни GDPR

Приоритети, инициативи и резултати на „Пристанищен комплекс-Русе“ ЕАД

Галерия

Заявка


Изпрати

За осемте месеца на 2015 г. Пристанищен комплекс – Русе ЕАД е обработило 462 хил.тона товари. Регистриран е 10,5% ръст спрямо 2014 г., когато са били претоварени с 44 хил.тона по-малко товари. Нетните приходи от продажби отбелязват ръст от 20%, а счетоводната печалба за периода възлиза на над 1,2 млн. лв. Рентабилността на печалбата достига високата стойност от 27%.

Тези резултати са постигнати въпреки трудностите, предизвикани от критично ниските водни стоежи на р. Дунав, появили се още през юли и продължили до настоящия момент. Образуването на прагове по реката принуди товародателите да намалят количествата натоварени в плавателните съдове, а за пристанището предизвикателствата бяха фокусирани върху трудния достъп до лимана на Русе-изток, по-бавна и трудоемка обработка на съдовете на открития Дунав.

По отношение на видовете обработвани товари и динамиката в обемите им, се очерта възходяща тенденция за торовете (+144%), зърнените храни (+135%), машините и техниката (16%). Негативно развитие има при обработката на въглища и кокс, при които се наблюдава съответно спад от 26% и 41%.

В резултат на атрактивната конкурентна позиция на терминал Русе-изток, както и на активните действия за осигуряване на благоприятни търговски условия за товародателите, разнообразието на обработваните товари нарасна. Основен принос за този успех има обработката на трейлери и контейнери. Сравнително новата дейност по обслужване на интермодални транспортни единици по линии от и за Румъния /Куртичи/, Сърбия /Нови Сад/ и Германия /Нюрнберг, Кьолн/ зае водеща позиция в групата на генералните товари.  Преминали са над 4500 TEU или близо 50 хил.тона от тези товари.

През месец Юли стартира дейността на ро-ро линия от Пасау, Германия. По този начин клиентите на Русе-изток използваха преимуществата на мултимодалното транспортиране на стоки – вертикална обработка с кран от и на кораб, хоризонтална обработка на ро-ро терминал – придвижване на МПС на собствен ход от и на кораб, претоварване от и на жп и автотранспорт.

Благодарение на привлечените нови товаропотоци генералните (бройни) товари достигат 27 % дял в общия товарооборот при 14% за 2014 г.

Складовата дейност на дружеството също бележи положителна тенденция. Средната натовареност на откритите площи нараства от 43 хил.кв.м./ месечно за 2014 г. на 46 хил.кв.м/месечно за настоящата година. Средно 10 хил.кв.м. закрити складове са натоварени месечно през 2015 г., докато за миналата година показателят възлиза на около 7 хил.кв. метра/месечно. Поради големият интерес от страна на клиентите, през 2015 г. дружеството инвестира в изграждането на нов мобилен метален склад от около 700 кв.м. и рехабилитира още две съоръжения – по 500 кв.м. всяко. Нарасналата натовареност на складовете води и до допълнителни приходи от експедиране на съхранените товари.

На фона на благоприятните тенденции при основните предоставяни услуги се работи по сертифициране на дружеството като орган за технически надзор на средства с повишена опасност. В допълнение, през м. Септември се очаква моторният кораб на дружеството – „Мираж“ да получи европейски сертификат за плаване.

Междувременно се правят инвестиции в поддръжка и ремонт на инфраструктурата публична държавна собственост, съгласно предварително съгласувана с ДП Пристанищна Инфраструктура програма. Техническият отдел към комплекса обезпечава ремонтите по инфраструктурата на дружеството, поддръжката на челна и тиловата техника и т.н. Квалифицираните служители от сектори Челна техника, Тилова техника, Енергетичен и Поддръжка извършват множество сложни ремонти и преустройства, организирали са преместване на кранове от едно пристанище в друго, както и от челен на тилов коловоз. Задачите им включват както текущи, така и аварийни ремонти дейности, което до голяма степен осигурява нормалния работен ритъм.

Дружеството е възстановило със собствени сили и средства и почивната си база в гр. Върбица, област Шумен. След прекъсване от над 15 години базата отново ще започне да функционира считано от 20.09.2015 г. Това е в изпълнение на един от приоритетите за осигуряване на добри социално-битови условия за персонала.

Осигуряване на необходимо обучение и професионално развитие на персонала, е друг приоритет, чиято цел е чрез усъвършенствани знания, умения и нагласи да се подобри нивото на трудово представяне и реализация. Редовно се провеждат вътрешни и външни курсове, семинари и обучения. Наред с това ПК Русе ЕАД е партньор на много учебни институции, средни и висши училища. Сключени са споразумения за партньорство и сътрудничество за подпомагане процеса на обучение и бъдеща реализация на учащите и за съвместни дейности.

Времето в Русе

Температура: -17.8°C Влажност: %

Водни стоежи - Дунав

Станция Стоеж Изменения

Актуална информация

От 1 ви Юли може да се свържете с диспечерите на пристанищен терминал Русе изток на е-мейл: dispecher-east@port-ruse-bg.com