Защита на личните данни GDPR

Вътрешни правила за определене на реда за достъп до активите и информацията в Пристанищен комплекс-Русе ЕАД

Галерия

Заявка


Изпрати

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за определяне на реда за достъп до активите и информацията в Пристанищен комплекс-Русе ЕАД

Раздел І
Общи приложения
Чл. 1. (1) Тези вътрешни правила уреждат реда за достъп до активите и информацията
(2) Тези вътрешни правила не регламентират работата с документи, които съдържат класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 2. (1) Субекти на правото на достъп до активите и информацията са гражданите на Република България и всички юридически лица.
(2) Лицата по ал.1 наричани за по кратко “заявители“ могат да упражнят правото си на достъп до активи и информация при условията и по реда на тези вътрешни правила и на Закона за достъп до обществена информация.
Чл. 3. (1) Достъп до активите на дружеството се осигурява само след изрично разпореждане на Изпълнителния директор на Пристанищен комплекс-Русе ЕАД и при спазване на утвърдената Инструкция за пропускателния режим в обектите на дружеството.
(2) Пристанищен комплекс-Русе ЕАД осигурява на лицата по чл. 2 достъп до информация при спазване на следните основни принципи:
1. Откритост, достоверност и пълнота на информацията
2. Осигуряване на еднакви условия за достъп до информация
3. Осигуряване на законност при търсенето и получаването на информация
4. Защита на правото на информация
5. Защита на личната информация
6. Гарантиране на сигурността на обществото и държавата
(3) Осъществяването на правото на достъп до информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

Раздел ІІ
Форми за предоставяне на достъп до информация
Чл. 4. (1) Формите за предоставяне на достъп до информация са:
1. Преглед на информацията – оригинал или копие
2. Устна справка
3. Копия на хартиен носител
4. Копия на технически носител
(2) За достъп до информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1.
(3) Когато заявителят е лице със зрителни или слухово – говорни увреждания, достъпът до информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му възможности.
Чл. 5. (1) Информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен ако:
1. За нея няма техническа възможност
2. Свързана е с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето
3. Води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на нечии права
(2) В случаите по ал. 1, достъп до информация се предоставя във формата, посочена в решението за предоставяне на достъп.


Раздел ІІІ
Ред за предоставяне на достъп до информация

Глава І
Общи положения
Чл. 6. (1) Дейността в Пристанищен комплекс-Русе ЕАД по приемането, регистрирането и разглеждането на заявления, както и изготвянето на решения по ЗДОИ, се регистрира и координира от водещия регистъра за достъп до информацията.
(2) Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне, както и за предоставяне на частичен достъп до искана информация се вземат от Изпълнителния директор на Пристанищен комплекс-Русе ЕАД.
Чл. 7. (1) Достъп до информация се предоставя въз основа на писмено заявление по образец съгласно приложение № 1 към тези правила или устно запитване.
(2) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път при условие, че:
1. Заявлението е изпратено на електронната поща на Пристанищен комплекс-Русе ЕАД;
2. Електронното съобщение и заявлението са подписани с електронен подпис по реда на ЗЕДЕП;
3. Заявлението съдържа информация за:
а) трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя
б) описание на исканата информация
в) предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация
г) адрес за кореспонденция със заявителя
Чл. 8. Когато заявителят не е получил достъп до исканата информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостъпна, той може да подаде писмено заявление.

Глава ІІ
Приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до информация
Чл. 9. (1) Устните запитвания за достъп до информация се приемат от Експерт ЗБУР и ОМП.
(2) В зависимост от характера на запитването, служителят по ал. 1 след съгласуване с непосредствения си ръководител пренасочва заявителя към компетентния орган за устна справка. Устната справка може да се предостави и от служител на експертна длъжност.
(3) Служителят, предоставил справка или изготвил информацията, уведомява служителя по ал. 1 за формата на предоставяне на информация, съответно отказа да се предостави такава.
Чл. 10. (1) Приетите устни запитвания се регистрират в отделна партида на регистъра.
(2) С цел регистриране на устното запитване, служителят, предоставил справката или изготвил информацията предава на Експерт ЗБУР и ОМП писмена справка, която съдържа: трите имена на заявителя; каква информация е поискана; формата, под която е предоставена или основанието за отказ.
Чл. 11. За предоставяне на достъп до информацията по устно запитване се дължат разходи, в зависимост от формата на предоставяне на достъп и вида на носителя.

Глава ІІІ
Приемане, регистриране и срокове за разглеждане на писмени заявления за достъп до информация
Чл. 12. (1) Писмени заявления се подават по образец съгласно Приложение 1.
(2) Образецът се предоставя безплатно на хартиен носител в деловодството на Пристанищен комплекс-Русе ЕАД. Същият се публикува и на официалната електронна страница на дружеството.
Чл. 13. (1) Писмените заявления, които не отговарят на условията по чл. 7 или не са изготвени съгласно образеца по Приложение 1, не се разглеждат.
(2) В случаите по ал. 1, заявителят се уведомява в 7 дневен срок от регистриране на заявлението.
Чл. 14. (1) Писмените заявления и тези по чл.7, ал.2 се регистрират в регистър в деловодството на Пристанищен комплекс-Русе ЕАД в деня на тяхното получаване.
(2) Регистърът по ал. 1 се води от Експерт ЗБУР и ОМП в Пристанищен комплекс-Русе ЕАД.
(3) За регистриране на устните запитвания се прилагат условията и реда на Глава ІІ от този раздел.
Чл. 15. (1) Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод или в отговор на вече регистрирано явление, носят регистрационния номер на вече регистрираното заявление и датата на постъпване.
Чл. 16. (1) Писмените заявления се разглеждат в 14 дневен срок след датата на регистриране.
(2) Срокът по ал.1 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в по – голям обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка. За удължаването на срока заявителят се уведомява писмено.
(3) Срокът по ал.1 може да бъде удължен с не повече от 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.
Чл. 17. (1) В случаите, когато исканата информация не е точно и ясно формулирана, заявителят се уведомява за това с писмо с обратна разписка.
Чл. 18. (1) Когато исканата информация се отнася до трето лице, в 7 дневен срок от регистрирането на заявлението, до третото лице се изпраща писмено искане за изричното му писмено съгласие.
(2) При не получаване на съгласие от третото лице в срока по ал.1 или при изричен отказ да се даде съгласие, исканата информация може да се предостави по начин, който не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.
Чл. 19. Когато Пристанищен комплекс-Русе ЕАД не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14 дневен срок от получаване на писменото заявление, писмено уведомява за това заявителя по пощата с обратно разписание.
Чл. 20. Когато Пристанищен комплекс-Русе ЕАД не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, заявлението се препраща в 14 дневен срок от регистрирането му, за което заявителят се уведомява писмено по пощата с обратна разписка. В уведомлението се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице.

Глава ІV
Условия и ред за разглеждане на писмени заявления за достъп до информация
Чл. 21. (1) В деня на регистрирането им, писмените заявления се предават на Изп.директор на Пристанищен комплекс-Русе ЕАД за резолюция.
(2) В случаите по чл.13 Изп.директор на Пристанищен комплекс-Русе ЕАД оставя заявлението без разглеждане и организира уведомяването на заявителя по реда на ал. 2 на чл. 13.
Чл. 22. Изп.директор на Пристанищен комплекс-Русе ЕАД резолира заявлението до ръководителя на сектора, от чиято компетентност е исканата информация.
Чл. 23. (1) В 10 дневен срок от регистрацията на заявлението, ръководителят на сектора, до който е резолирана преписката, а в случаите, когато преписката е резолирана до два сектора, обобщаващият секторен ръководител представя чрез деловодството до Изп.директор на Пристанищен комплекс-Русе ЕАД мотивирано становище относно :
- следва ли Пристанищен комплекс-Русе ЕАД да предостави искания достъп до информацията;
- в какъв обем да се предостави информацията
- формата, в която да се предостави информацията;
- необходимост от удължаване на срока за произнасяне.
(2) В случаите, когато ръководителя, до който е резолирана преписката отказва изготвяне, отказът се мотивира и предоставя на Изп.директор на Пристанищен комплекс-Русе ЕАД чрез деловодството в 2- дневен срок от резолиране на преписката. Изп.директор на Пристанищен комплекс-Русе ЕАД се произнася по отказа като може да пренасочи преписката към друг сектор.
Чл.24.Служителят, изготвил информацията, комплектова преписката и я докладва на ръководителя на сектора.

Глава V
Дължими разходи и начини за заплащане при предоставяне на достъп до информацията.
Чл.25 Достъпът до информация се предоставя след представяне на платежен документ за заплащане на определените разходи.
Чл.26 Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой или по банков път по сметка на Пристанищен комплекс-Русе ЕАД.

Раздел V
Заключителни разпоредби
Тези вътрешни правила са разработени на основание чл.13, ал.3, т.2 от ЗФУКПС и съобразно изискванията на методическите насоки по елементите на финансовото управление и контрол, приети са с решение № / г. на Съвета на директорите, утвърдени със заповед № ..../ г. на Изп.директор на Пристанищен комплекс-Русе ЕАД и влизат в сила от датата на утвърждаването им.

Времето в Русе

Температура: -17.8°C Влажност: %

Водни стоежи - Дунав

Станция Стоеж Изменения

Актуална информация

От 1 ви Юли може да се свържете с диспечерите на пристанищен терминал Русе изток на е-мейл: dispecher-east@port-ruse-bg.com