Защита на личните данни GDPR

Решение за прекратяване 20.06.2017

Галерия

Заявка


Изпрати

Изтегляне документ - Решение за прекратяване

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание с предмет: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за нуждите на „Пристанищен комплекс – Русе “ ЕАД “

№ Р – ОП – 62/ 20.06.2017 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 108, т. 4 от ЗОПпрекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за нуждите на „Пристанищен комплекс – Русе “ ЕАД “, открита с Решение   Р-ОП-04/ 07.03.2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството.

Мотиви: На основание чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП Възложителят е длъжен да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка, когато първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор. Това основание е законосъобразно, след като Възложителят е приложил чл. 112, ал. 3 от ЗОП – класираният на първо място участник    „ Мост енерджи “ АД  с писмо с изх. № МЕ-1469/12.05.2017 г. е отказал да сключи договор, Възложителят е изменил влязлото в сила Решение № Р-ОП-30/06.04.2017 г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за нуждите на „Пристанищен комплекс – Русе “ ЕАД“ и с мотивирано Решение № Р-ОП-46/ 18.05.2017 г. е определил втория класиран участник „АСМ ЕНЕРДЖИ“ ООД за изпълнител. С писмо с изх. № 19/ 12.06.2017 г. „АСМ ЕНЕРДЖИ“ ООД също отказва да сключи договор.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до участниците в процедурата, по някой от посочените в чл. 43, ал. 2 от ЗОП начини.

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 и чл. 181, ал. 8 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да се публикува в профила на купувача на „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД в електронната преписка на поръчката( http://www.port-ruse-bg.com ), в деня на изпращането му на участниците.

На основание чл. 26, ал. 1, т.2 от ЗОП в 7 (седем) дневен срок от влизане в сила на решението, в Агенцията за обществени поръчки да бъде изпратено за публикуване обявление за възлагане на обществена поръчка, в която да бъде отразено прекратяването.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

 инж. П. Драгошинов

Изпълнителен директор

на „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД

Изтегляне документ - Решение за прекратяване

Времето в Русе

Температура: -17.8°C Влажност: %

Водни стоежи - Дунав

Станция Стоеж Изменения

Актуална информация

От 1 ви Юли може да се свържете с диспечерите на пристанищен терминал Русе изток на е-мейл: dispecher-east@port-ruse-bg.com