Защита на личните данни GDPR

Уведомление - работници

Галерия

Заявка


Изпрати

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
СЛУЖИТЕЛИ/РАБОТНИЦИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ


За ръководството на „Пристанищен комплекс-Русе“ ЕАД (наричано по-долу „Дружество“) защитата на личните данни е от голямо значение. Наша отговорност е да Ви гарантираме, като наши служители/ работници или изпълнители по граждански договори, че личните Ви данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. С това уведомление за поверителност Ви информираме какви лични данни събираме за Вас, за какви цели, как ги обработваме, съхраняваме и използваме, с кого ги споделяме и какви са Вашите права.

Какви лични данни събираме и с какви цели ги обработваме?
Политиката ни е да събираме лични данни за Вас, като наши служители/ работници и изпълнители по граждански договори, ограничени до необходимото. Обработваме Ваши лични данни за идентификацията Ви, данни за образование и квалификация, данни за здравословно състояние, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специални закони, които регламентират трудовите и гражданските правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, безопасните и здравословни условия на труд и социалните въпроси. Тези данни Вие предоставяте на Дружеството чрез документите за кандидатстване и при сключване на трудови или граждански договори. В процеса на работата те се допълват и се актуализират. Задължени сме да водим лично трудово досие на всеки член от персонала и папка за изпълнителите по граждански договори. В тях се съхраняват документите от възникването, изменението и прекратяването на трудовото или гражданското правоотношение с Дружеството, като и допълнителна информация, свързана с отпуски, командировки, обучения и др. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи Ваши лични данни, са надлежно защитени със съответните технически и организационни мерки, определени в нашата „Инструкция за мерките за защита на лични данни в Пристанищен комплекс-Русе ЕАД“ и са съобразени с всички приложими нормативни актове, регламентиращи защита на лични данни.
Целите, за които събираме и обработваме личните Ви данни, са изцяло свързани с:
• Трудово или гражданско правоотношение. При назначаване и сключване на трудов договор, както и при сключване на граждански договор с Вас, Дружеството има законово задължение да събира и обработва определени документи, съдържащи Ваши лични, като имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни и др.
• Финансови отношения. При изплащане на работна заплата и други възнаграждения, по заповеди за командироване и др. имаме законово задължение да обработваме Ваши лични данни – информация за номер на банкова сметка, имена, ЕГН и др.
• Изпълнение на законови задължения. Задължени сме да спазваме определени административни процедури, както и да издаваме документи на служителите/ работниците, свързани с техните трудови правоотношения с дружеството, което налага обработка на данни като паспортни данни, снимка, адрес, телефон за връзка и др.
• Други законови основания. При изплащане на парични обезщетения при болест, майчинство и др. се налага събиране и обработване на Ваши чувствителни категории лични данни, като например здравен статус, генетични данни и др. Дружеството не събира чувствителни лични данни извън тези, за които имаме законово задължение.
Дружеството обработва данните Ви само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?
Във връзка с изпълнението на трудови или граждански правоотношения Дружеството обработва само изискуемите от закона Ваши лични данни, които се съхраняват в определени от трудовото, гражданското, осигурителното законодателство или вътрешен акт („Номенклатура на делата със срокове на съхранение“, утвърдена от Държавна агенция „Архиви“) срокове. Например кадровите досиета, включващи трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на правоотношение, сертификати за квалификации, се съхраняват 50 г.; длъжностни характеристики, отпуски, атестации и др. се съхраняват 5 г. след напускане и т.н. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство.

Как използваме Вашите данни?

Обработваме личните Ви данни в съответствие с изискванията на всички приложими нормативни актове, регламентиращи защита на личните данни. Достъп до личните Ви данни в дружеството имат упълномощени служители в изпълнение на длъжностните си задължения. Всеки служител, който има достъп до лични данни, носи отговорността, че обработва тези данни само за целите, за които е упълномощен и е длъжен да си служи с данните като поверителни.
В дружеството се използва видеонаблюдение с цел индивидуализиране на физически лица, съгласно Закона за частната охранителна дейност и Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони, за което Ви информираме с надпис.


Какви са Вашите права?
Вашите права като субект на лични данни са: право на информираност, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение, право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, право на оттегляне на съгласие (ако е дадено такова), право на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е с адрес: гр.София 1592, бул.“Проф.Цветан Лазаров“ № 2.
Може да ги упражните чрез подаване на писмено искане/ възражение до адреса на Дружеството: гр.Русе 7000, ул.“Пристанищна“ №22 или на e-mail: office@port-ruse-bg.com. Писменото искане/ възражение ще бъде разгледано в рамките на 30-дневен срок от получаването, след което ще бъдете писмено уведомени. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, в зависимост от сложността и броя на исканията, за което ще бъдете своевременно информирани.
Можете да се запознаете подробно с Вашите права и начина на упражняването им в Политиката за поверителност, публикувана на уеб-сайта на Дружеството: http://www.port-ruse-bg.com

С кого споделяме Вашите данни?
Дружеството има законово и договорно задължение да предоставя Ваши лични данни на трети страни, и по-конкретно те са:
• Държавни органи във връзка с упражняваната от тях дейност и съгласно правомощията им – Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, органи на съдебна власт, Комисията за защита на лични данни и др.органи на държавна и местна власт – при поискване и/или във връзка със законовите задължения и по определен от закона ред;
• Банки и пенсионни дружества- за изплащане на възнаграждения, за пенсионно осигуряване, по Ваше искане при кандидатстване за кредит; на обслужващите ни дружества, на които сме възложили обработване на данни по определения от закона ред, например като охрана, софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи.

Имате въпроси?
Ако имате въпроси относно обработването на Вашите лични данни, можете да се обърнете към сектор Административно-правен, или да се свържете с нас на e-mail: office@port-ruse-bg.com.

Времето в Русе

Температура: -17.8°C Влажност: %

Водни стоежи - Дунав

Станция Стоеж Изменения

Актуална информация

От 1 ви Юли може да се свържете с диспечерите на пристанищен терминал Русе изток на е-мейл: dispecher-east@port-ruse-bg.com