Защита на личните данни GDPR

Уведомление – кандидати за работа

Галерия

Заявка


Изпрати

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА


За ръководството на „Пристанищен комплекс-Русе“ ЕАД (наричано по-долу „Дружество“) защитата на личните данни е от голямо значение. С това уведомление за поверителност Ви информираме кои сме ние, какви лични данни събираме за Вас, за какви цели, на какво основание ги обработваме, как ги съхраняваме и използваме и какви са Вашите права. Наша отговорност е да Ви гарантираме, че личните данни, които сте ни предоставили като кандидати за свободни позиции в Дружеството, се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Кои сме ние?
„Пристанищен комплекс-Русе“ ЕАД е пристанищен оператор в пристанище за обществен транспорт с национално значение, който предоставя услуги по претоварване от/на плавателни и сухопътни превозни средства, складиране в открити и закрити складове, маневрени и понтонни услуги, техническо и административно обслужване свързани с вноса, износа и крайбрежната доставка на товари и др. Данните ни за контакт са:
Пристанищен комплекс-Русе ЕАД, 7000 Русе, ул.Пристанищна 22, Тел.: 082/ 880-935, Факс: 082/ 825-148
www.port-ruse-bg.com , email: office@port-ruse-bg.com


Какви лични данни събираме?
В процеса на подбор ние обработваме следните категории лични данни: три имена, дата на раждане, адрес, телефон, електронен адрес, снимка, образование, професионална квалификация, данни относно професионалния Ви път; други данни, които сте посочили по собствено желание в автобиографията си или в други документи, които сте предоставили при кандидатстване за работа в Дружеството.

С какви цели и на какво основание ги обработваме?
Вашите лични данни ще бъдат обработени с цел провеждане на процедура по подбор на персонал, с оглед наемане на лица с подходящи квалификация, знания, умения и опит, като оценяваме получените кандидатури спрямо изискванията за заемане на конкретната длъжност – на основание предварителни стъпки преди сключване на трудов договор, както и на законовите ни задължения като работодател. Ако не ни предоставите личните си данни, няма да можем да разгледаме и оценим Вашата кандидатура спрямо поставените за позицията критерии. В тази връзка, предоставяйки ни Вашата кандидатура, Вие ни предавате личните си данни доброволно.
Дружеството обработва данните Ви само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?
Ние ще съхраняваме личните Ви данни след приключване на процедурата за подбор, в която сте участвали, в едногодишен срок, след което те ще бъдат унищожени. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи Ваши лични данни, са надлежно защитени от нас със съответните организационни и технически мерки съобразно утвърдената „Инструкция за мерките за защита на лични данни в Пристанищен комплекс-Русе ЕАД“.
Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство.
Ако в процедура по подбор на сме изискали да ни се предоставят оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, неодобрените кандидати за назначаване могат писмено да поискат в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получат обратно представените документи.

Как използваме Вашите данни?
Обработваме личните Ви данни в съответствие с изискванията на всички приложими нормативни актове, регламентиращи защита на личните данни. Достъп до личните Ви данни в дружеството имат упълномощени служители в изпълнение на длъжностните си задължения. Всеки служител, който има достъп до лични данни, носи отговорността, че обработва тези данни само за целите, за които е упълномощен и е длъжен да си служи с данните като поверителни.

Какви са Вашите права?
Вашите права като субекти на лични данни са: право на информираност, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение, право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, право на оттегляне на съгласие (ако е дадено такова), право на жалба до Комисията за защита на личните данни. Може да ги упражните чрез подаване на писмено искане/ възражение до адреса на Дружеството: гр.Русе 7000, ул.“Пристанищна“ №22 или на e-mail: office@port-ruse-bg.com. Можете да се запознаете подробно с Вашите права и начина на упражняването им в Политиката за поверителност, публикувана на уеб-сайта на Дружеството: http://www.port-ruse-bg.com

Имате въпроси?
Ако имате въпроси относно обработването на Вашите лични данни, можете да се обърнете към сектор Административно-правен, или да се свържете с нас на e-mail: office@port-ruse-bg.com.

Времето в Русе

Температура: -17.8°C Влажност: %

Водни стоежи - Дунав

Станция Стоеж Изменения

Актуална информация

От 1 ви Юли може да се свържете с диспечерите на пристанищен терминал Русе изток на е-мейл: dispecher-east@port-ruse-bg.com