Политика за поверителност

  Вътрешни правила за определене на реда за достъп до активите и информацията в Пристанищен комплекс-Русе ЕАД

  Уведомление - работници

  Уведомление – кандидати за работа

  Уведомление – контрагенти

  Инструкция 

Ръководството на „Пристанищен комплекс-Русе“ ЕАД (наричано по-долу „Дружество“) гарантира с настоящата Политика за поверителност (наричана по-долу „Политика“), че личните данни, които се обработват от Дружеството са в съответствие с Регламент (ЕС)2016/678 (наричан по-долу „Регламент“), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и всички приложими нормативни актове, регламентиращи защита на личните данни

Принципи при обработване на личните данни

При обработване на личните данни Дружеството, като администратор на лични данни спазва следните принципи:
1. Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно по отношение на субекта на данните.
2. Лични данни се събират само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не могат да се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
3. Личните данни трябва да са подходящи, относими и ограничени до това, което е необходимо за целите, за които се обработват.
4. Личните данни трябва да бъдат точни, поддържани в актуален вид, като се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременно изтриване или коригиране на неточни лични данни.
5. Личните данни се съхраняват във вид, който позволява идентифицирането на субекта на данните за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които те се обработват.
6. Личните данни трябва да бъдат обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на данните, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.
7. Спазва се стриктно отчетността.

Обработване на личните данни

В Дружеството се обработват лични данни на следните категории субекти:
1. „Контрагенти“ – клиенти, доставчици, партньори, обучаеми и наематели, с които се намира в преддоговорни, договорни/ партньорски отношения.
2. Служители/ работници, които работят или са работили по трудови договори и изпълнители по граждански договори с него.
3. Кандидати за работа.
Целите на обработване и начините на съхранение и споделяне на личните данни за тези категории субекти са строго специфични, като Дружеството преценява начина, по който те следва да бъдат уведомени.
В рамките на горепосочените принципи ръководството се ангажира отговорно и добросъвестно със защитата на личните данни, които събира и обработва, така че да гарантира правата на техните субекти, като прилага необходимите процедури и мерки за защитата им, съобразно утвърдената „Инструкция за мерките за защита на лични данни в Пристанищен комплекс-Русе ЕАД“.

Права на субектите на данни

Дружеството се ангажира и създава условия за упражняване на следните права на субектите на лични данни:
Право на информираност. Настоящата политика и уведомленията информират всички субекти на данни за обработваните от Дружеството лични данни. Субектите на данни ще бъдат информирани за целите, за които ще се обработват личните им данни в момента на директното им събиране от тях или колкото е възможно по-скоро(не повече от 30 календарни дни) след събирането, в случай, че данните са получени от трета страна.
Право на достъп. Всеки субект на данни има право да получи потвърждение дали се обработват личните му данни, на достъп до тях и информация относно обработването им, и правата му във връзка с това.
Право на коригиране. Ако даден субект на данни информира Дружеството, че личните му данни, съхранявани от него са неточни или непълни, като изисква те да бъдат коригирани, те ще бъдат поправени, за което субектът на лични данни ще бъде своевременно информиран.
Право на изтриване. Субектът на данни има право да поиска Дружеството да изтрие личните данни, които притежава за него. Освен ако Дружеството има основателна причина или законово задължение да откаже да изтрие лични данни, всички искания за изтриване трябва да бъдат удовлетворени и субектът на данни се уведомява за изтриването или отказа.

С използването на сайта вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата <a href="/politika-za-biskvitkite"> Политика за бисквитките</a>.